Constitution (in swe)

Stadgarna för Amerikansk fotboll vid Åbo Akademi rf


Kap. I | Allmänna stadganden

§ 1
Föreningens namn är Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi r.f., dess hemort är Åbo stad och dess språk är svenska.

§ 2
Föreningen verkar som specialförening inom Åbo Akademis Studentkår.

 

Kap. II | Syfte och verksamhet

§ 3
Föreningen har som uppgift att sammanföra motionsintresserade studenter vid Åbo Akademi och tillvarata deras intressen, främja motion och hälsa samt öka intresset för amerikansk fotboll bland studenter vid Åbo Akademi. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att erbjuda motionsmöjligheter åt alla studerande oberoende av kroppsbyggnad, kön eller ålder.

§ 4
Föreningen firar traditionellt sin segerdag lördagen som infaller närmast den 24 mars, den dag då Åbo Akademi 09ers vann Campus Touchdown Bowl 2010.


Kap. III | Medlemmar

§ 5
Föreningens medlemmar är hedersmedlemmar, ordinarie medlemmar och stödande medlemmar. Till hedersmedlem kan föreningen kalla en person, som har på grund av sina meriterade insatser gjort sig väl förtjänt titeln. Det här beslutar föreningsmötet om. En hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Till ordinarie medlem kan styrelsen godkänna en person som är inskriven vid Åbo Akademi och spelar i dam- eller herrlaget. Till stödande medlem kan antas en person som är intresserad av föreningens verksamhet. Ordinarie och stödande medlemmar betalar en medlemsavgift, vars storlek årsmötet beslutar.

§ 6
På föreningens möte har ordinarie medlem en röst. Hedersmedlem och stödande medlem har närvaro- och yttranderätt.

§ 7
Styrelsen äger rätt att med mötets samtycke bjuda in utomstående personer till föreningens sammankomster.

§ 8
Medlem kan genom beslut av föreningsmöte uteslutas ur föreningen om han/hon genom sitt beteende inom föreningen avsevärt har skadat denna. Beslut om uteslutning kräver ¾ röstmajoritet av de angivna rösterna.

 

Kap. IV | Coacher

§ 9
Coacher har som uppgift att med råd och anvisningar bistå föreningens styrelse och tillsammans med denna utöva överinseende över föreningens verksamhet. Coacher väljs av styrelsen. Dessa väljer sina assisterande coacher själva. Coachernas uppgifter sträcker sig över en säsong.

 

Kap. V | Styrelsen

§ 10
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som skall bestå av ordförande och minst två röstberättigade medlemmar. Styrelsens storlek och ansvarsposter väljs av årsmötet. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande. Styrelsen är beslutförd då ordförande eller viceordförande samt majoriteten av styrelsemedlemmarna är på plats.

§ 11
Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande tillsammans med styrelsemedlemmen som är ekonomiansvarig.

§ 12
Styrelsens mandatperiod sammanfaller med kalenderåret.

 

Kap. VI | Möten

§ 13
Föreningen sammanträder till årsmöte inom november månad och till revisionsmöte inom februari månad.

§ 14
Styrelsen sammankallar vid behov föreningen till extra möte och är skyldig att utfärda sådan kallelse, om minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar därom skriftligen kräver av styrelsen. Mötet skall hållas trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

§ 15
Kallelse till föreningsmöte utfärdas skriftligen senast sju dagar före mötet till föreningens medlemmar.

§ 16
På årsmötet behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Mötets öppnande.
 2. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
 6. Val av ordförande.
 7. Val av övriga styrelsemedlemmar
 8. Val av två verksamhetsgranskare samt suppleanter till dessa.
 9. Fastställande av medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret.
 10. Övriga ärenden.

§ 17
På revisionsmötet behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Mötets öppnande.
 2. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
 6. Föredragning av den avgående styrelsens årsberättelse och bokslut.
 7. Föredragning av verksamhetsgranskarnas berättelse.
 8. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, samt behandling av andra frågor som styrelsen och revisorernas berättelser kan ge anledning till.
 9. Fastställande av förslag till verksamhetsplan och budget.
 10. Övriga ärenden.

§ 18
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid ett föreningsmöte skallhan/hon skriftligen meddela om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§ 19
Den åsikt som har understötts av mer än hälften av de angivna rösterna gäller som mötets beslut, om inte något annat bestäms i stadgarna. Val avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandes röst, vid val avgör lotten.

 

Kap.VII | Räkenskaper och revision

§ 20
Föreningens räkenskaper avslutas årligen den 31 december och skall tillställas verksamhetsgranskarna för granskning senast tre veckor före revisionsmötet.

 

Kap.VIII | Stadgeändring och upplösning

§ 21
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas med ¾ majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen av två på varandra följande föreningsmöten, med en intervall på minst en vecka.

§ 22
Beslut om föreningens upplösning skall fattas med ¾ majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen av två på varandra följande årsmöten. I händelse av att föreningen upplöses tillfaller dess egendom till Åbo Akademis Studentkår.

 

Kap. IX | Särskilda stadganden

§ 23
Närmare föreskrifter om tillämpningen av dessa stadgar ges i föreningens arbetsordning.Beslut om ändring av arbetsordningen fattas med ¾ majoritet av två på varandra följande föreningsmöten med en intervall av minst en vecka.

§ 24
För övrigt gäller vad föreningslagen i tillämpliga fall stadgar.